Quick Links

Izložba ARHITEKTURA KAO INDUSTRIJSKI DIZAJN - Exhibition ARCHITECTURE AS AN INDUSTRIAL DESIGN
Nov 28, 2016

Izložba ARHITEKTURA KAO INDUSTRIJSKI DIZAJN - Exhibition ARCHITECTURE AS AN INDUSTRIAL DESIGN

New Exhibition at the Galerija Modulor in Zagreb opening 01.12.16- 20.12.16


1.12. u 19 sati/otvorenje izložbe ARHITEKTURA KAO INDUSTRIJSKI DIZAJN

Autor: Ljubomir Miščević, d.i.a.

1.12.-20.12. 2016.

Ovo je osma autorova izložba u petnaest godina suradnje s Galerijom Modulor. Nakon pet izložbi o održivoj i energetski učinkovitoj arhitekturi („Sunčana arhitektura“ 2001., „Arhitektura niskoenergetske i pasivne kuće“ 2006., „Arhitektura kao energana“2009. i „Energetski gotovo nulta arhitektura“ 2013.) te tri tematske izložbe („Drvena urbana arhitektura Zagreba“ 2002.,„Prostorne prepreke“ 2002. i„Arhitektura opeke“ 2007.), autor se ovoga puta bavi temom sinteze arhitekture i industrijskog dizajna. Kroz odabrane projekte i ostvarenja, počevši od urbane opreme, preko tipskih i predgotovljenih obiteljskih kuća različitih materijala i tehnologija gradnje, sve do inovacijskih i razvojnih projekata s naglaskom na održivosti, istražuje se i demistificira odnos arhitekture i tipske, kataloške ili serijske, odnosno industrijske proizvodnje.

ARHITEKTURA I INDUSTRIJSKI DIZAJN

Arhitektonska rješenja Ljubomira Miščevića jasno ukazuju na njegova temeljna opredjeljenja, a to su posvećenost procesima modernizacije i humanizacije prostornog oblikovanja sa čovjekom kao osnovnim polazištem u projektantskoj metodologiji. Pri tome se posebno ističe uvođenjem principa održivog i ekološki prihvatljivog dizajna u kreativni proces. Stoga se čini da je korištenje izraza dizajn u ovom slučaju sasvim primjereno, pogotovo ako definiramo pojam dizajn kao strateški proces rješavanja problema koji potiče inovacije,izgrađuje uspjeh u gospodarstvu i vodi prema većoj kvaliteti života pomoću inovativnih rješenja, ne samo u sferi funkcionalnog, nego i doživljajnog.

prof.mr.sc. Zlatko Kapetanović

SVEOBUHVATNI DIZAJNER I KULTURA INOVACIJE

Eskpertiza kolege Miščevića upućuje na brojne mogućnosti koje se otvaraju arhitekturi i dizajnu u metodološkom i projektnom povezivanju oko iste agende. K tome, njegovo iskustvo upućuje i na mogućnosti prepoznavanja kulture inovacije u području širem od svake pojedinačne discipline. Agenda za poticanje takve kulture svakako će biti orijentirana održivosti ljudske vrste u materijalnoj i simboličkoj sferi, održivosti pojedinca i društvene strukture.

 

prof.dr.sc. Feđa Vukić

 

PROSTORI KREACIJE U OKVIRIMA ODRŽIVE GRADNJE

Pasivna, niskoenergetska, zelena ili održiva kuća, pojmovi su koji sve više dominiraju medijima, ali i arhitekturom. Održiva gradnja nije samo deset centimetara stiropora više. Održivost podrazumijeva i činjenicu da kuća treba kroz više desetljeća zadovoljiti potrebe stanovnika. To znači i fleksibilan tlocrt koji će moći odgovoriti različitim potrebama i funkcijama. S druge pak strane uvijek prisutan izazov estetskog usklađivanja s novonaraslim tehnološkim zahtjevima čini arhitekturu jedinstvenom avanturom. Arhitekt Miščević svakim novim projektom dokazuje kako pravila održive gradnje ne znače sputavanje kreativnosti, nego, naprotiv, iznova se shvaćaju kao poticaj za drukčije i složenije interpretacije. 

 

Toni Bešlić, dipl.ing.arh.

 

-------

 

1.12. 19 hours / opening of the exhibition ARCHITECTURE AS INDUSTRIAL DESIGN Author: Ljubomir Miscevic, d.i.a. 1.12.-20.12. 2016. This is the eighth author's exhibition in fifteen years of cooperation with Gallery Modulor. After five exhibitions on sustainable and energy-efficient architecture ( "Sun architecture" 2001, "The architecture of low-energy and passive houses" in 2006, "Architecture as a powerhouse" 2009th and "nearly zero energy architecture" in 2013) and three thematic exhibitions ( " wooden urban architecture of Zagreb "2,002th" obstacle course "in 2002 and" Architecture brick "2007), the author of this time deals with the topic of synthesis of architecture and industrial design. Through selected projects and achievements, starting with urban equipment, through standardized and prefabricated family houses of different materials and building technology, all the way to innovation and development projects with a focus on sustainability, explores and demystifies the relationship of architecture and standard, catalog or series or industrial production . ARCHITECTURE AND INDUSTRIAL DESIGN Architectural solutions Ljubomir Miščević clearly indicate its fundamental commitments, namely the commitment to the processes of modernization and humanisation of physical design with a man as a basic starting point in to the design methodology. In doing so, emphasizes the introduction of the principle of sustainable and environmentally friendly design in the creative process. Therefore, it appears that the use of the term design in this case quite appropriate, especially if we define the notion of design as a strategic problem-solving process that encourages innovation, build success in the economy and lead to a better quality of life with innovative solutions, not only in the field of functional, but also experiential. prof.mr.sc. Zlatko Kapetanovic

COMPREHENSIVE DESIGNER AND CULTURE OF INNOVATION The expertise of colleagues Miščević points to many possibilities that are opening the architecture and design of the methodology and project linking around the same agenda. In addition, his experience also points to the possibility of recognizing the culture of innovation in the area larger than each individual discipline. Agenda for the promotion of such a culture will certainly be oriented sustainability of the human species in the material and symbolic sphere, the sustainability of the individual and social structures.   Professor Feda Vukic SPACES OF CREATION WITHIN SUSTAINABLE CONSTRUCTION Passive, low energy, green or sustainable house, concepts are increasingly dominated by the media and architecture. Sustainable construction is not only a four-inch Styrofoam more. Sustainability is the fact that the house should be through decades to meet the needs of residents. This means a flexible layout that will be able to respond to different needs and functions. On the other hand, the ever-present challenge of aesthetic alignment with novonaraslim technological requirements makes architecture a unique adventure. Architect Miscevic each new project demonstrates how sustainable construction rules do not mean restraining creativity, but, on the contrary, once again perceived as an incentive for other, more complex interpretation. Toni Beslic, architect.